Baha'i Denkbeelden
Bahá'í? Bahá’u’lláh? God? Openbaring? Religie? Utopie? Mens? Dood? Coïncidenties?

INTRODUCTIE
BOEKEN
TOOLS
VISUALS
GELOOF EN VERSTAND
SLEUTELWOORDEN


BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

LEZINGEN
FOLDERSERIE BAHAI-DENKBEELDEN

 © GCV


DENKBEELD VI

UTOPIE?

Centrum van de Geschriften, Haifa
 
 

Voorhof van het Centrum van de Geschriften met (achtergrond) Bahá’í Archief.

 

Het realisme van de hoop

Anderhalve eeuw geleden heeft zich in de dimensies van de geest een explosie voorgedaan, waarvan de schokgolf de wereld verandert. Terwijl er volgens de wetten van Newton geen beweging kan ontstaan vanuit zichzelf, sloeg de trage gang van de geschiedenis halverwege de 19e eeuw plotseling op hol. - Een denkbare verklaring:

Op 23 mei 1844 hadde Báb, een jonge Profeet, in Perzië verkondigd dat God de poort sloot en opende tussen twee wereldtijdperken. De Almachtige zou de mens van nieuwe inzichten en middelen voorzien voor een nieuwe, wereldomvattende leeforde. Spoedig zou de Beloofde verschijnen van alle volkeren, "Hij die God manifesteert."

De Báb betaalde die boodschap in 1850 met Zijn leven maar Zijn geest bleef de harten van grote menigten bewegen. Ook zij

werden het slachtoffer van onderdrukking door moskee en staat. Onder hen bevond zich de zoon van een oud Perzisch koningsgeslacht. Hij werd de hemelverbindende gestalte die de Báb had aangekondigd - Bahá'u'lláh.

In brieven aan de politieke machthebbers van Zijn tijd voorspelt Bahá'u'lláh dat het leven op aarde door explosieve materiële vooruitgang zal veranderen, en dat die vooruitgang gepaard moet gaan met een evenzo ingrijpende innerlijke vooruitgang bij het leidende deel van de mensheid die daarvoor open moet staan.

Bij wereldomvattende wetenschappen en technologieën hoort een wereldomvattende mentaliteit en menselijkheid. Bahá’u’lláh verkondigt het daartoe strekkende Goddelijke Plan - het bestuurstelsel voor een planetaire beschaving, gebaseerd op de sterkste elementen in theocratie, aristocratie en democratie, met  een nieuw concept God als de maatgevende factor.

De droom van gerechtigheid en vrede zal waar worden omdat er geen alternatief meer voor zal zijn in de realiteit. Doch de Bahá'í-geschriften die dit vooruitzicht openen, bevatten ook de waarschuwing dat dit wereldhistorische verlossingsproces gepaard kan gaan met zware geboorteweeën.

Een van de gevaren die verbonden zijn aan wat de nieuwe mens zal tegenkomen, noemt Bahá'u'lláh nadrukkelijk:

"Vreemde en verbazingwekkende dingen bestaan er in de aarde. Deze dingen zijn in staat de hele dampkring van de aarde te veranderen, en besmetting erdoor zal dodelijk blijken."

Die waarschuwing blijft actueel.

Aan de andere kant:

We kunnen inmiddels op kometen schieten, atomen leren schrijven, sterren analyseren die niet meer bestaan. Onze machines vliegen naar andere planeten en duiken in de wereld van de microben. Kinderen verwekken we in glazen schalen en verplanten we van uterus naar uterus. Wij decoderen het schrift waarin levende wezens zijn geprogrammeerd en ontraadselen geheimen die mensen duizenden jaren geleden meegenomen hebben in hun graf.

Zelden staan we erbij stil waar we inmiddels staan in de geschiedenis.

Geen mens weet meer wat we allemaal te weten zijn gekomen sinds een eeuw en vooral in de laatste vijftig jaar. Datastromen over de macro- en microkosmos treden buiten de oevers van alle geheugens. Nooit eerder heeft de mens zoveel geweten als nu. Miljarden hersenen hebben al via internet verbinding met elkaar. We maken meer, verbruiken meer, bouwen meer en ­ vernietigen meer dan ooit denkbaar is geweest.

Onze wereld lijkt alleen nog slechts oppervlakkig op de wereld van gisteren.
Ineens is er de ontwrichting van het klimaat, het leven in de steden en de zeeën. De honger in de wereld wordt veroorzaakt door onrecht, niet door gebrek aan voedsel op aarde. Terwijl er op aarde hemeltergende nood heerst geven de volkeren meer dan een biljoen dollar uit om zich al of niet agressief te verdedigen.

De mensheid staat historisch op een splitsing van wegen. De buitenlandse politiek van gisteren is een doodlopende weg. Met elke wereldcrisis wordt duidelijker hoe afhankelijk allen van allen zijn geworden.

Tegelijkertijd zijn voor het eerst in de geschiedenis van de mens alle intellectuele en materiële systemen en krachten beschikbaar om een vreedzame en rechtvaardige mensenwereld te bouwen. Al die mogelijkheden en inzichten zijn de mens aangereikt als middelen tot een hoger doel: de universele vrede waar geen alternatief meer voor is.

In de openbaring door Bahá'u'lláh is "het verschijnsel Mens" de hoogste uitdrukking van de geest in de materie. Alleen de mens kan het geheim waarnemen dat in zijn eigen schepping en die van het universum besloten ligt. “Gij zijt Mijn glorie, en Mijn glorie verbleekt niet”, openbaart Bahá'u'lláh.

Bahá’is voelen zich de realisten van de hoop op een menswaardige wereld.

Over de wereldvrede

Aanhalingen uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Nationale soevereiniteit nadert breekpunt

Uit een verklaring van het Bahá'í Universele Huis van Gerechtigheid

Het Bahá'í-geloof beschouwt de huidige wereldverwarring en de rampzalige toestand van de mens als een natuurlijk stadium in een organisch proces, dat onweerstaanbaar zal leiden tot de eenwording van de menselijke soort in één enkele maatschappelijke orde, waarvan de grenzen die van de planeet zijn. De mensheid heeft, als aparte organische eenheid, ontwikkelingsfasen doorgemaakt die analoog zijn aan de kleuter- en kindertijd in het individuele leven, en zij verkeert nu in het stadium van een turbulente adolescentie die geleidelijk overgaat naar volwassenheid.

Hoeveel leed en beroering de komende jaren ook mogen brengen, hoe somber de huidige omstandigheden ook mogen zijn, de Bahá'í-gemeenschap gelooft dat de mensheid deze ergste beproeving aankan, met vertrouwen in de uitkomst daarvan.De schokkende veranderingen waar de mensheid sneller en sneller naar toe drijft, brengen niet het einde van beschaving maar maken mogelijkheden vrij die inherent zijn aan de werkelijke rang van de mens en die de volle maat zullen onthullen van zijn bestemming op aarde en de uitzonderlijkheid van zijn werkelijkheid.

De bron van het optimisme dat wij voelen, is een visie die verder reikt dan het beëindigen van oorlog en de opbouw van organisaties voor internationale samenwerking. Blijvende vrede onder de naties is een essentieel stadium, maar, openbaart Bahá'u'lláh, niet het uiteindelijke doel van de sociale ontwikkeling van de mensheid. Voorbij de aanvankelijke wapenstilstand die de wereld wordt afgedwongen uit angst voor een nucleaire slachting; voorbij de politieke vrede die aarzelend wordt aangegaan door achterdochtige, wedijverende naties; voorbij praktische maatregelen voor veiligheid en coëxistentie; zelfs voorbij de vele experimentele samen­werkings­verbanden die door deze stappen mogelijk gemaakt zullen worden, ligt als bekroning het uiteindelijke doel: de vereniging van alle volkeren der aarde in één wereldwijde familie.

Militaire conflicten lopen volkomen uit de hand. Zij vormen een bedreiging die de volkeren meer en meer alarmeren. De inter­natio­nale anarchie die onlosmakelijk verbonden is aan het stelsel van nationale soevereiniteit, nadert haar breekpunt. Een volwassen wordende wereld moet deze afgod afzweren

Volledige tekst: Who is Writing the Future?

Achterliggende documenten:

The Promise of World Peace
United Nations Millennium Declaration
The Millennium World Peace Summit: A Bahá'í Perspective

Baha'i Denkbeelden is een particulier initiatief van Gunter C. Vieten en een team van Nederlandse Bahá’ís
De vormgeving is van Steiner Graphics, Genève – Toronto