Baha'i Denkbeelden
Bahá'í? Bahá’u’lláh? God? Openbaring? Religie? Utopie? Mens? Dood? Coïncidenties?

INTRODUCTIE
BOEKEN
TOOLS
VISUALS
GELOOF EN VERSTAND
SLEUTELWOORDEN


BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

LEZINGEN
FOLDERSERIE BAHAI-DENKBEELDEN

 © GCV


DENKBEELD I

BAHA'I?

Open voor allen: Bahá’í Tempel in Delhi, India

De religie met de nieuwe naam

 

God heeft nieuwe denkbeelden geopenbaard over de vermenselijking van de mens en een hogere beschaving vol zegeningen. Er is nieuwe, verlossende informatie over oorzaak en uitkomst van de huidige wereldcrisis en de glorieuze zin van leven en dood.

We zijn getuigen van de ondergang van de wereld van gisteren en de opkomst van de wereld van morgen. Wie de bijbelse beeldspraak over het einde der tijden begrijpt, vallen de schellen van de ogen. De wereld vergaat natuurlijk niet fysiek, maar ze vergaat wel degelijk van binnen.

Het tijdperk van onze voorvaderen is vergaan; het tijdperk van onze kinderen komt op. Daar zijn we getuigen van. Visueel is de wereld al in onze huizen, maar mentaal vaak nog niet. Bij het nieuwe kijken en communiceren hoort eigenlijk een nieuwe kijk op de wereld. Die komt van binnenuit. Het Bahá'í-geloof laat ons dat zien. "Hebt gij ogen en ziet niet?" werd ook tweeduizend jaar geleden gevraagd.

De wereld heeft  een nieuwe religie die voor tenminste duizend jaar haar leidende invloed zal doen gelden. Alle oudere religies hebben hun door God bestemde glorietijd gehad; maar ze blijven door hun bezielende oorsprong soms nog eeuwen menigten verwarmen en verlichten zoals oude zonnen. Ook religieuze organismen vergaan, zoals de volksreligies van het antieke Egypte, Perzië, Hellas of Rome.

Sinds het midden van de 19e eeuw is het leven op aarde in hevige beweging. De oorzaak is een theofanie, een explosie van Gods krachten in ruimte en tijd. In de noösfeer van planeet Aarde breidt zich het bewustzijn uit dat er nieuw gedacht en nieuw gehandeld moet worden – alleen nog op wereldschaal. Bij de ongebruikelijke vooruitgang van wetenschap en technologie behoort een ongebruikelijke religiositeit die er zin en doelstelling aan verleent. Die is er in de kern al vanaf het moment waarop in 1844 een zekere Samuel Morse de historische vraag telegrafeerde: “Wat heeft God heden gewrocht?”

De geboorte van de telecommunicatie was het begin van de wereldvorming die wij sindsdien beleven – de “global world” waarin alle “Menschen Brüder werden”. Dat is hetgeen de Openbaring van Bahá'u'lláh onder, levende, woorden brengt. Daarom zal er eenheid komen in wereldstructuren en leidende inzichten. Het motto is eenheid – er is maar één God, één mensheid en de Manifestaties die de hemel met de aarde verbinden, weerkaatsen allen hetzelfde zonnelicht van de Geest. In die zin is Bahá'u'lláh wat Jezus was - anders in naam, niet anders in wezen.

Het woord bahá'í refereert aan Bahá'u'lláh, een naam die naar het Licht Gods verwijst. In de duisternis van een beruchte kerker onder Teheran werd de gevangene Mirza Husayn-Ali in een  vuurdoop geroepen om Gods Geest uit te stralen, en de boodschap te verkondigen van de komst van nieuwe tijden. De laatste statie van Zijn lijdensweg als balling ontrolde zich in het Heilige Land van joden, christenen en moslims, in de coulissen van Armageddon* en de Karmel, de "Berg van de Messias". Meer

Er vormt zich geestelijk nieuw leven op aarde, op een nieuwe Dag van God, in een nieuwe Lente van de tijd.

Zelfdefinitie van het Bahá'í Geloof

De religie van Bahá'u'lláh

Het Bahá'í-geloof berust op de Openbaring van Bahá'u'lláh. Deze Openbaring is, zoals Zijn volgelingen geloven, goddelijk in oorsprong, alomvattend in haar verkondiging, breed in haar zienswijze, weten­schap­pelijk in haar benadering, menslievend in haar beginselen en dynamisch in haar invloed op de mens.

De Openbaring van Bahá'u'lláh leert onder andere, dat religieuze waarheid niet absoluut maar betrekkelijk is; dat goddelijke open­ba­ring onafgebroken en voortschrijdend plaatsvindt en dat de Stichters van alle godsdiensten in wezen één zijn. De Stichter van het Bahá'í-geloof verkondigt: Het doel van het Nieuwe Verbond van God is de eenheid van de mensheid. Dit doel is slechts te bereiken door de macht van een door God gegeven Boodschap.

Shoghi Effendi, Behoeder van het Bahá'í-geloof 1921-1957

De officiële omschrijving

"The youngest independent religion"

The Bahá'í Faith is the youngest of the world's independent religions. Its founder, Bahá'u'lláh (1817-1892), is regarded by Bahá'ís as the most recent in the line of Messengers of God that stretches back beyond recorded time and that includes Abraham, Moses, Buddha, Zoroaster, Christ and Muhammad.

The central theme of Bahá'u'lláh message is that humanity is one single race and that the day has come for its unification in one global society. God, Bahá'u'lláh said, has set in motion historical forces that are breaking down traditional barriers of race, class, creed, and nation and that will, in time, give birth to a universal civilization. The principal challenge facing the peoples of the earth is to accept the fact of their oneness and to assist the processes of unification.

One of the purposes of the Bahá'í Faith is to help make this possible. A worldwide community of some five million Bahá'ís, representative of most of the nations, races and cultures on earth, is working to give Bahá'u'lláh teachings practical effect. Their experience will be a source of encouragement to all who share their vision of humanity as one global family and the earth as one homeland.

Bahá'í World Centre

Het Bahá'í-geloof in externe bronnen

BBC.jpg Faiths and Religions BBC World Service

Bahá'ís see themselves as a people with a mission to bring harmony and unity in the world, and this is reflected in their spiritual practice. The Bahá'í faith is one of the youngest of the world's major religions. It was founded by Bah'u'llh in Iran in the 19th century. Bahá'ís believe that spiritual life goes hand in hand with the practical life. They see social and economic development projects as an expression of faith in action.
The Bahá'í faith is one of the youngest of the world's major religions. It was founded by Bahá'u'lláh in Iran in the 19th century. The central idea of the faith is that of unity, and Bahá'ís seek to remove barriers of race, gender, and belief. They believe that people should work together for the common benefit of humanity. 'To be a Bahá'í simply means to love all the world; to love humanity and try to serve it; to work for universal peace and universal brotherhood.' - 'Abdu'l-Bahá

Britannica.jpg Encyclopaedia Britannica Online

 

Bahá'í Faith - Religion founded in Iran in the mid-19th century by Mírza Hoseyn 'Ali Nuri, who is known as Bahá'u'lláh (Arabic: Glory of God). The cornerstone of Bahá'í belief is the conviction that Bahá'u'lláh and his forerunner, who was known as the Báb, were manifestations of God, who in his essence is unknowable. The principal Bahá'í tenets are the essential unity of all religions and the unity of humanity. Bahá'ís believe that all the founders of the world's great religions have been manifestations of God and agents of a rogressive divine plan for the education of the human race. Despite their apparent differences, the world's great religions, according to the Bahá'ís, teach an identical truth. Bahá'u'lláh's peculiar function was to overcome the disunity of religions and establish a universal faith.

The worldwide Bahá'í community may well be the most diverse and widespread body of people on earth. It is also among the world's most unified organizations, a feature that is perhaps its most distinguishing characteristic.

Bahá'ís the world over come from all religious backgrounds: Buddhist, Christian, Hindu, Jain, Jew, Muslim, Sikh, Zoroastrian, animist, and non- religious. Yet they study a common set of sacred writings, observe a unifying code of religious laws, and look to a single international administrative system for continuing guidance.

 

 

Encarta.jpg

Encarta Microsoft (DVD)

 

Bahá'í-religie of Bahá'í-geloof, een monotheïstische, door Bahá'u'lláh gestichte godsdienst, die er aanspraak op maakt de toekomstige universele religie van de mensheid te zijn. De Bahá'í-religie is in hoofdzaak een voortzetting van de leer van de Báb en kent geen (beroeps)geestelijken, inwijdingen of riten. De doelstellingen ervan hebben een overwegend ethisch karakter en zijn gericht op de eenheid van de wereld. Van alle godsdiensten wordt de goddelijke oorsprong erkend; de stichters ervan worden als gelijkwaardige manifestaties van God beschouwd. Het geloof eist van zijn aanhangers (Bahá'ís) een grote mate van geestelijke zelfstandigheid, dagelijks gebed, onbevooroordeeldheid, sociale werkzaamheid en loyaliteit jegens de gehele mensheid.
Het bestuur is democratisch georganiseerd; de voornaamste bestuursorganen zijn de plaatselijke en nationale geestelijke raden en het Universele Huis van Gerechtigheid in het Bahá'í Wereldcentrum in Israël (Haifa), waar zich tevens op de berg Karmel het mausoleum van de Báb en het Internationaal Bahá'í Archiefgebouw bevinden. Nationale centra bevinden zich in vele landen, o.m. te Den Haag, Londen en Brussel. Gebedshuizen staan o.m. in Langenhain bij Frankfurt am Main, Wilmette bij Chicago, Sydney, Kampala, Panama en New Delhi. De beweging telt ca. drie miljoen leden*, waarvan een aanzienlijk deel in Iran woont. Na de stichting van de Islamitische Republiek in Iran in 1979 zijn de Bahá'ís daar systematisch vervolgd en veel van hun eigendommen werden geconfisqueerd. (CD)
* achterhaald cijfer, gcv.

Introduction to the Bahá'í Faith

by Shoghi Effendi

The Bahá'í Faith upholds the unity of God, recognizes the unity of His Prophets, and inculcates the principle of the oneness and wholeness of the entire human race. It proclaims the necessity and the inevitability of the unification of mankind, asserts that it is gradually approaching, and claims that nothing short of the transmuting spirit of God, working through His chosen Mouthpiece in this day, can ultimately succeed in bringing it about. It, moreover, enjoins upon its followers the primary duty of an unfettered search after truth, condemns all manner of prejudice and superstition, declares the purpose of religion to be the promotion of amity and concord, proclaims its essential harmony with science, and recognizes it as the foremost agency for the pacification and the orderly progress of human society.(abbreviated)

Full text Introduction

 

Bezoek ook de uitgebreide site van Gunter C. Vieten:

Bahaiquest

website Bahaiquest.nl

 

Baha'i Denkbeelden is een particulier initiatief van Gunter C. Vieten en een team van Nederlandse Bahá’ís
De vormgeving is van Steiner Graphics, Genève – Toronto